Nejprve vyjasníme základní pojmy

Webová aplikace (také “Aplikace”) je softwarová aplikace Yarmill přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://yarmill.com/cs/prihlasit (dále jen „webové stránky“). Webová aplikace je webová služba sloužící primárně k zadávání a monitoringu dat o tréninkových aktivitách sportovců a to jak plánované údaje tak i data reality včetně podpůrných funkcí, jako jsou analytické rozbory a reporting, ukládání a historizace příloh s daty související s tréninkem.

Vlastník licence je právní subjekt (typicky Tvůj sportovní svaz), který uzavřel s Poskytovatelem licenční smlouvu a který Ti poskytl oprávnění k užití Aplikace a zároveň určil rozsah Tvých oprávnění.

Uživatel jsi “Ty”. Vlastník v Aplikaci definoval Tvůj uživatelský účet v aplikaci a nastavil Tvému účtu příslušná oprávnění. Potvrzením registrace se staneš Uživatelem aplikace.

Klientská data jsou veškerá data, která byla do aplikace uložena. Vlastníkem těchto dat je Vlastník licence.

Poskytovatel (dále také “my”) Aplikace je společnost Yarmill, s.r.o., Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 06990258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka C 292640.

Jak se staneš uživatelem

Přístupy do aplikace Ti Vlastník licence poskytne elektronickou formou (odkaz v emailu). Odkaz Tě nasměruje na registrační formulář. V registračním formuláři je potřeba vyplnit základní kontaktní a osobní údaje pro účely vedení Tréninkového deníku. Potvrzením registračního formuláře vyjadřuješ souhlas s těmito Podmínkami užití Aplikace.

Uživatelé mladší 16 let mohou službu využívat pouze s vědomím a souhlasem zákonného zástupce.

Délku trvání Tvého Uživatelského účtu a rozsah Tvých oprávnění určuje Vlastník licence.

Tvoje práva a povinnosti

Uživatel je povinen zadat při registraci úplné a pravdivé kontaktní a osobní údaje. Uživatel je povinen udržovat tyto údaje aktuální.

Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.

Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli způsobem poskytovat k užívání třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, které do Aplikace zadá nebo nahraje.

Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z těchto Podmínek užívání. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

Uživatel používá Aplikaci na základě těchto Podmínek bez úplaty. Odměna za užívání Aplikace je předmětem jiné smlouvy, a to Licenční smlouvy mezi Vlastníkem licence a Poskytovatelem.

Naše práva a povinnosti

Aplikace je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a majetková práva k ní vykonává Poskytovatel.

Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Poskytovatele. Zejména za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo užíváním v rozporu s pokyny Poskytovatele, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené nedostatečným zabezpečením lokální sítě Uživatele nebo jeho zařízení, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení Uživatele.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme Uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Jak je to s vlastnictvím a ochranou nejen osobních dat

Vlastnictví všech dat, které jsou v Aplikaci uložena, náleží Vlastníkovi licence.

Akceptací těchto Podmínek užívání udělujete souhlas Poskytovateli, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR („GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

Osobní údaje jsou použity výlučně pro účely vedení Tréninkového deníku v Aplikaci.

Všechny údaje z mobilní i webové verze aplikace jsou ukládány na serverech společnosti Microsoft na území Evropské unie.

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese hello@yarmill.com.

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adrese hello@yarmill.com. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Závěrečná ustanovení

Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.